รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2562   
ณ สถานที่ ห้องประชุม 6 อาคาร 1
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายกฤตพล  กฤตพลพิมาน  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 ฝกท.
2  นายจรุงชาติ  หงส์พิพิธ  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝกท.
3  นางจารุวรรณ  จินตนา  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝกท.
4  นางจิตติมา  บำรุงเมือง  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกท.
5  นางสาวจิราศร  ปิยะอารมณ์รัตน์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝกท.
6  นางสาวชนากานต์  แย้มศรี  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝกท.
7  นางสาวลิศรา  ศรีเจิดจ้า  พนักงานธุรการ 7 ฝกท.
8  นางสุนทรีญา  ดงไพบูลย์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝกท.
9  นางสาวสุพักดิ์  ฟองลม  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝกท.