รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
ณ สถานที่ ห้องประชุม 5 อาคาร 1 รฟม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายกฤษฏิ์ธิวัฒน์  ขจรพันธ์  พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 7 ฝทท.
2  นายจิรายุทธ  จิตรังษี  พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 6 ฝทท.
3  นายชลัมพล  หลาบนอก  พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 7 ฝทท.
4  นางสาวดวงรัตน์  วชิรโลหพันธ์  พนักงานวิเคราะห์ระบบ 5 ฝทท.
5  นายทศพล  อุดมสิทธิพัฒนา  ช่าง 6 ฝทท.
6  นางสาวทิพยสุดา  มณีจันทร์  พนักงานวิเคราะห์ระบบ 6 ฝทท.
7  นายวรัญธร  สมญา  พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 7 ฝทท.
8  นางสาวศรัทธารัตน์  กังวล  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝทท.
9  นายศิกานต์  ประถมบูรณ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทท.
10  นายสมเจตน  เวชปัญญาดำรง  พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 7 ฝทท.
11  นายสรกฤช  ฉัตรมาลัย  พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 5 ฝทท.
12  นางสาวอมลรดา  ด้วงแพง  พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 5 ฝทท.