รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ  
ณ สถานที่ ห้องสมุด รฟม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางกันธิมา  มานนท์  พนักงานบริหารงานทั่วไปอาวุโส 10 สผว.
2  นางจันทนา  ตระการ  พนักงานบริหารอาวุโส 11 สผว.
3  นายชนะชัย  ช่องสว่าง  พนักงานบริหารอาวุโส 11 สผว.
4  นางสาวอรวรรณ  พยุงศักดิ์สกุล  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝชง.
5  นางสาวนิรมล  บุญทองคง  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝพธ.
6  นางสาวพัชรพร  แสงสุข  นิติกร 7 ฝกท.
7  นายสุวิทย์  ศรีมันตะ  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 ฝกท.
8  ว่าที่ร้อยเอกเดชชัย  แสนเทพ  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สปอ.
9  นายธีระชัย  เถื่อนอิ่ม  พนักงานบริหารอาวุโส 11 สปอ.