รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิควิธีการรับมือและจัดการข้อร้องเรียนงานก่อสร้างรถไฟฟ้า ยุค Social media 4.0  
ณ สถานที่ ห้องประชุมชั้น 7
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวกรกนก  เล็กเจริญ  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สผว.
2  นางสาวกฤษณา  มังครักษ์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สผว.
3  นางสาวจิรฐา  วัฒนประดิษฐ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สผว.
4  นายณัฐพล  สกลนุรักษ์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สผว.
5  นางสาวดวงรัตน์  รัตนพงษ์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สผว.
6  นางสาวทัดษ์ดาวว์  สมบูรณ์ศิลป์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สผว.
7  นายทัตเทพ  สอนกองแดง  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สผว.
8  นางสาวปรีณิตา  โอสถสงเคราะห  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สผว.
9  นายพงศ์พิทยา  แฉ่งฉายา  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สผว.
10  นางสาวพรรญามาตร์  บุญมี  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สผว.
11  นายพาตน  เผ่าประพัฒน์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สผว.
12  นางรจนา  เพชรกาญจน์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สผว.
13  นายฤกษ์ฤทธิ์  ทองสกุล  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สผว.
14  นางสาวสิรินาถ  แสงสุวรรณ  พนักงานประชาสัมพันธ์ 6 สผว.
15  นางสาวสุจิรา  หล้ากาศ  พนักงานประชาสัมพันธ์ 5 สผว.
16  นางสาวเสาวลักษณ์  หลวงจอก  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สผว.
17  นางสาวอัจฉริยา  ศรีสุระ  หัวหน้าแผนก 8 สผว.
18  นางสาวอาจารี  แพทย์วงษ์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สผว.