รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร New Enablers for SOE Performance รุ่นที่ 1  
ณ สถานที่ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวเบญจวรรณ  นิรมิตวสุ  หัวหน้าแผนก 8 ฝนย.
2  นายวรกร  คงมั่น  พนักงานบริหารความเสี่ยง 7 ฝนย.