รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร Big Data & Cloud Computing 2019  
ณ สถานที่ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายนพคุณ  สารวงษ์  โปรแกรมเมอร์ 7 ฝทท.
2  นายสมคิด  ลีลิตธรรม  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝทท.