รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ประสบการณ์จากการเข้าอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลาง กระทรวงคมนาคม รุ่นที่ 14  
ณ สถานที่ ห้องประชุม 2/5 อาคาร 2
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวชลดา  ตระกูลพานิช  พนักงานบริหารธุรกิจ 7 สธด.
2  นางสาวชุรดา  ศรีวิชัย  หัวหน้าแผนก 8 สธด.
3  นางสาวทุติยา  ทองสมนึก  พนักงานบริหารธุรกิจ 6 สธด.
4  นางสาวปาณิสรา  คงกระพันธ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สธด.
5  นายปารัช  โอภาส  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สธด.
6  นางสาวพัชรพร  ประทีปถิ่นทอง  พนักงานบริหารธุรกิจ 5 สธด.
7  นางสาวศรินรัตน์  ทิวะเจริญวงศ์  พนักงานบริหารธุรกิจ 5 สธด.