รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”  
ณ สถานที่ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 


ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
ไม่มีรายการข้อมูล