รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การจัดการพัสดุคงคลังเชิงประสิทธิภาพ (Effective Inventory Management)  
ณ สถานที่ โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 อโศก กทม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายนฤดล  หมันหลิน  พนักงานบริหารพัสดุ 5 ฝจบ.