รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การจัดทำรายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI Standards Certified Training Course  
ณ สถานที่ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวพิณนภา  เพชรศิริ  พนักงานประชาสัมพันธ์ 5 สผว.
2  นางสาววรัทยา  ปิ่นเพชร  พนักงานประชาสัมพันธ์ 7 สผว.