รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การต่อต้านการข่าวกรอง รุ่นที่ 26  
ณ สถานที่ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายทศพร  จอมศรี  พนักงานรักษาความปลอดภัย 7 ฝรภ.
2  นายธรรม์นริศย์  พรหมภาพ  พนักงานรักษาความปลอดภัย 7 ฝรภ.
3  นายยุทธพงษ์  คงเอียด  พนักงานรักษาความปลอดภัย 7 ฝรภ.
4  จ่าสิบเอกเวชพิสิฐ  เอี่ยมองอาจ  พนักงานรักษาความปลอดภัย 8 ฝรภ.