รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 53  
ณ สถานที่ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  ร้อยตำรวจเอกกิตติ  โหรชัยยะ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรภ.