รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร Innovation Master Plan  
ณ สถานที่ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวกัญญณพ  ดวงส้ม  หัวหน้าแผนก 8 ฝพค.
2  นางสาวพรรณกร  ธีรฐิตยางกูร  วิศวกร 6 ฝพค.
3  นายวรานนท์  ดิลกคุณานันท์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพค.