รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย  
ณ สถานที่ โรงแรมเอวาน่า (บางนา)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายบุรินทร์  ธนะสมบูรณ์  ผู้อำนวยการสำนัก 11 สปอ.