รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้พ.ร.บ.จัดซื้อฯ พ.ศ.2560 ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1  
ณ สถานที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวโสมนันท์  ธนภิญโญ  พนักงานบริหารพัสดุ 4 ฝจบ.
2  นางสาวอภิญญา  เธียรโอภาส  พนักงานบริหารพัสดุ 4 ฝจบ.