รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร โครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การประยุกต์ใช้งานกรอบธรรมภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 5  
ณ สถานที่ ห้อง Jubilee Ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลียร์ ประตูน้ำ กทม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวจิตติพร  ภัคพิรุฬห์กุล  พนักงานวิเคราะห์ระบบ 7 ฝทท.
2  นายวรัญธร  สมญา  พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 7 ฝทท.
3  นางสาวสโรชา  สุขสัย  พนักงานวิเคราะห์ระบบ 4 ฝทท.