รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของสถาบันการเงิน (IA for Financial) รุ่นที่ 1  
ณ สถานที่ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวดวงรัตน์  สินสุวรรณาภรณ์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สตส.
2  นางธิมาพร  วังช่วย  ผู้อำนวยการกอง 11 สตส.