รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การสร้างแนวคิดใหม่เพื่อปรับปรุงงาน HR รุ่นที่ 3  
ณ สถานที่ บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายเสกสรรค์  นามบัวศรี  พนักงานทรัพยากรบุคคล 4 ฝทบ.