รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร CSR in process  
ณ สถานที่ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายกิตติกร  ตันเปาว์  ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 13 ผชก. (นายกิตติกรฯ)
2  นายณ พฤฒ  โรจนไพฑูรย์  พนักงานบริหารอาวุโส 11 รผป.
3  นางณฐมณ  บุนนาค  รองผู้ว่าการฯ (การเงิน) 14 รผง.
4  นายถนอม  รัตนเศรษฐ  ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 13 ผชก. (นายถนอมฯ)
5  นายธันวา  อาธารมาศ  ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 13 ผชก. (นายธันวาฯ)
6  นายธีรพันธ์  เตชะศิรินุกูล  รองผู้ว่าการฯ (กลยุทธ์และแผน) 14 รผก.
7  นางสาวพัชรัตนวดี  ศศิสุวรรณ  วิศวกรอาวุโส 11 ผชก. (นายถนอมฯ)
8  นายพัฒนพงษ์  พงศ์ศุภสมิทธิ์  ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 13 ผชก. (นายพัฒนพงษ์ฯ)
9  นายฤทธิกา  สุภารัตน์  รองผู้ว่าการฯ(บริหาร) 14 รผบ.
10  นายวิทยา  พันธุ์มงคล  รองผู้ว่าการฯ(ปฏิบัติการ) 14 รผป.
11  นายสาโรจน์  ต.สุวรรณ  ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 13 ผชก. (นายสาโรจน์ฯ)
12  นางสาวสิริธิดา  ธรรมกุล  ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 13 ผชก. (นางสาวสิริธิดาฯ)
13  นายสุรเชษฐ์  เหล่าพูลสุข  รองผู้ว่าการฯ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) 14 รผว.
14  นางจันทนา  ตระการ  ผู้อำนวยการกอง 11 สผว.
15  นางมลทิรา  ลักษณะสิริศักดิ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สผว.
16  นางกนกกาญจน์  เกศะรักษ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สสอ.
17  นางสาวจิรฐา  วัฒนประดิษฐ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สสอ.
18  นางสาวฉัตรมณี  พะนาน  พนักงานประชาสัมพันธ์ 7 สสอ.
19  นางสาวชลิดา  ญาณสะอาด  พนักงานประชาสัมพันธ์ 5 สสอ.
20  นายณัฐรัชต์จักร  อันทะชัย  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สสอ.
21  นางนาฎนดา  เจริญเกียรติตรัย  พนักงานประชาสัมพันธ์ 7 สสอ.
22  นางสาวน้ำเพ็ชร์  อุดมวังตาดี  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สสอ.
23  นางสาวปรีวณา  อุทัย  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สสอ.
24  นางสาวปาลพิมพ์ลดา  สุสุรเสริมภูมิ  พนักงานประชาสัมพันธ์ 5 สสอ.
25  นายพลวัต  ยศยิ่ง  พนักงานประชาสัมพันธ์ 7 สสอ.
26  นางสาวพลิสสุภา  พจนะลาวัณย์  พนักงานประชาสัมพันธ์ 7 สสอ.
27  นางสาวพิณนภา  เพชรศิริ  พนักงานประชาสัมพันธ์ 5 สสอ.
28  นายพิภัทร์  งามผิว  พนักงานประชาสัมพันธ์ 5 สสอ.
29  นางสาวมิตตา  บุญเลิศ  พนักงานประชาสัมพันธ์ 5 สสอ.
30  นางสาววรัทยา  ปิ่นเพชร  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สสอ.
31  นางสาวสิรินุช  ชุ่มโสตร์  พนักงานประชาสัมพันธ์ 6 สสอ.
32  นายอรรถสิทธิ์  จ้องศิรินุรักษ์  หัวหน้าแผนก 9 สสอ.
33  นายณัฐพงศ์  สงฆ์ประชา  ผู้อำนวยการกอง 11 สกม.
34  นายมานพ  ใจดี  ผู้อำนวยการกอง 11 สกม.
35  นางกัณจนา  จันทรโชติ  ผู้อำนวยการกอง 11 สนก.
36  นางพัชนี  อัศวเหม  ผู้อำนวยการกอง 11 สนก.
37  นายสินาตย์  คุ้มพันธุ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สนก.
38  นางสาวดวงรัตน์  เงาจินตรักษ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สตส.
39  นางสาวสุมิตรา  สุ่นศิริ  ผู้อำนวยการกอง 11 สตส.
40  นายสุรพงษ์  รัตนภูวลักษณ์  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 สตส.
41  นางกุลชุลี  ณ ระนอง  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝนย.
42  นางสาวบุษกร  อยู่สุข  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝนย.
43  นายกาจผจญ  อุดมธรรมภักดี  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝพค.
44  นางสาวพรพิมล  พุ่มพวง  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพค.
45  นายวรานนท์  ดิลกคุณานันท์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพค.
46  นางสาวอัญชลี  เจนพานิชทรัพย์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพค.
47  นายศิกานต์  ประถมบูรณ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทท.
48  นายสมคิด  ลีลิตธรรม  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝทท.
49  นางสาวสิริพร  ธนเฉิดสิริกุล  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทท.
50  นายอานันท์  หวังกุหลำ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทท.
51  นางสาวกิตติกา  ตัณฑเกษม  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝชง.
52  นางเกษกนก  คุ้มพันธุ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝชง.
53  นางสาวจิรนันท์  วรจักร  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝชง.
54  นางสาวชัชสุดา  อนนตพันธ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝชง.
55  นางสาวนลินพร  ไชยรัชต์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝชง.
56  นางสาวนวลพรรณ  สุกีธร  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝชง.
57  นางพรพรรณ  ศรมณี  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝชง.
58  นางสาวกันตา  ชิวภักดี  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝธด.
59  นางนวลศรี  รักษ์มณี  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝธด.
60  นายประสิทธิ์  เกลี้ยงเกิด  วิศวกรอาวุโส 11 ฝธด.
61  นางสาวปาณิสรา  คงกระพันธ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝธด.
62  นายสมประสงค์  สัตยมัลลี  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝธด.
63  นายเอกชัย  บุญมาลีตระกูล  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝธด.
64  นายวนัท  สุจริตธรรมธร  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝวส.
65  นายศราวุฒิ  เอกสุวรรณ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝวส.
66  นายสรลักษณ์  โสตถิโยธิน  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝวส.
67  นายบารมินทร์  เจริญพานิช  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝบก.1
68  นางสาวปรียานุช  ตันธนสาร  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝบก.1
69  นายกิตติ  เอกวัลลภ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝบก.2
70  นายณัฐ  นาคธรณินทร์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝบก.2
71  นางอุทุมพร  สมุทรนาค  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝบก.2
72  นายภูเบศ  อัคคเดชพิพัธ  พนักงานบริหารธุรกิจ 7 ฝพธ.
73  นายวัชรพล  คงสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพธ.
74  นายวิภาช  ดิลกวิลาศ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพธ.
75  นางสาวศิริพร  กิ่งทอง  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพธ.
76  นายธีระพล  อดิสร  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝรฟ.
77  นายยุทธศักดิ์  ชื่นใจ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรฟ.
78  นางระวีวรรณ  พงศ์ศุภสมิทธิ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรฟ.
79  นายขจร  วรศิลป์ชัย  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝปก.
80  นายณัฐภัทริ์  อุณหคงคา  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝปก.
81  นายสุพพัต  พิพัฒนกุล  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝปก.
82  นายกิตติ  เศรษฐสิงห์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรภ.
83  ร้อยตำรวจเอกกิตติ  โหรชัยยะ  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝรภ.
84  นายโกญจนาท  ญาณประสาท  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝรภ.
85  ร้อยตำรวจเอกเจริญชัย  สารพล  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรภ.
86  จ่าสิบตำรวจไชยา  พิลาวรรณ์  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝรภ.
87  ร้อยตำรวจเอกศิรวัชร์  แก้วดุสิต  ผู้อำนวยการสถาบัน 11 ฝรภ.
88  นางจิตติมา  บำรุงเมือง  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกท.
89  นายชัยยศ  ณ นคร  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกท.
90  นายชาติชาย  สำราญพิศ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกท.
91  นายนพดล  เที่ยงแท้  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกท.
92  นายวิชัย  ศักดิ์ศิรินุกูล  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝกท.
93  นายศุภณัฏฐ์  ภัทร์ชูตินันทน์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกท.
94  นายกฤต  สว่างฤทธิ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝจบ.
95  นางสาวกวิสรา  ยาศิริ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝจบ.
96  นายชวลิต  ศิริศักดิ์วัฒนา  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝจบ.
97  นายทวิช  พึ่งตน  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝจบ.
98  นายสิทธิพร  ทรงเจริญ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝจบ.
99  นางฐิตารีย์  ศรีอาวุธ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทบ.
100  นายสุทัศน์  สิขเรศ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทบ.
101  นางสาวสุพาณี  สอนซื่อ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทบ.
102  นายธีระชัย  เถื่อนอิ่ม  พนักงานบริหารอาวุโส 11 สปอ.
103  นายบุรินทร์  ธนะสมบูรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน 11 สปอ.
104  นางฉัฐยา  เจริญพานิช  ผู้อำนวยการสำนักงาน 11 สพร.