รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร CSR in process  
ณ สถานที่ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายกิตติกร  ตันเปาว์  ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 13 ผชก. (นายกิตติกรฯ)
2  นางณฐมณ  บุนนาค  รองผู้ว่าการฯ (การเงิน) 14 รผง.
3  นายถนอม  รัตนเศรษฐ  ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 13 ผชก. (นายถนอมฯ)
4  นายธันวา  อาธารมาศ  ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 13 ผชก. (นายธันวาฯ)
5  นายธีรพันธ์  เตชะศิรินุกูล  รองผู้ว่าการฯ (กลยุทธ์และแผน) 14 รผก.
6  นายพัฒนพงษ์  พงศ์ศุภสมิทธิ์  ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 13 ผชก. (นายพัฒนพงษ์ฯ)
7  นายฤทธิกา  สุภารัตน์  รองผู้ว่าการฯ(บริหาร) 14 รผบ.
8  นายวิทยา  พันธุ์มงคล  รองผู้ว่าการฯ(ปฏิบัติการ) 14 รผป.
9  นายสาโรจน์  ต.สุวรรณ  ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 13 ผชก. (นายสาโรจน์ฯ)
10  นางสาวสิริธิดา  ธรรมกุล  ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 13 ผชก. (นางสาวสิริธิดาฯ)
11  นายสุรเชษฐ์  เหล่าพูลสุข  รองผู้ว่าการฯ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) 14 รผว.
12  นางกนกกาญจน์  เกศะรักษ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สผว.
13  นางจันทนา  ตระการ  พนักงานบริหารอาวุโส 11 สผว.
14  นางสาวจิรฐา  วัฒนประดิษฐ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สผว.
15  นางสาวฉัตรมณี  พะนาน  พนักงานประชาสัมพันธ์ 6 สผว.
16  นางสาวชลิดา  ญาณสะอาด  พนักงานประชาสัมพันธ์ 5 สผว.
17  นายณัฐรัชต์จักร  อันทะชัย  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สผว.
18  นางนาฎนดา  เจริญเกียรติตรัย  พนักงานประชาสัมพันธ์ 7 สผว.
19  นางสาวน้ำเพ็ชร์  อุดมวังตาดี  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สผว.
20  นางสาวปรีวณา  อุทัย  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สผว.
21  นางสาวปาลพิมพ์ลดา  สุสุรเสริมภูมิ  พนักงานประชาสัมพันธ์ 5 สผว.
22  นายพลวัต  ยศยิ่ง  พนักงานประชาสัมพันธ์ 6 สผว.
23  นางสาวพลิสสุภา  พจนะลาวัณย์  พนักงานประชาสัมพันธ์ 6 สผว.
24  นางสาวพิณนภา  เพชรศิริ  พนักงานประชาสัมพันธ์ 5 สผว.
25  นายพิภัทร์  งามผิว  พนักงานประชาสัมพันธ์ 5 สผว.
26  นายภูเบศ  อัคคเดชพิพัธ  พนักงานประชาสัมพันธ์ 7 สผว.
27  นางมลทิรา  ลักษณะสิริศักดิ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สผว.
28  นางสาวมิตตา  บุญเลิศ  พนักงานประชาสัมพันธ์ 5 สผว.
29  นางสาววรัทยา  ปิ่นเพชร  พนักงานประชาสัมพันธ์ 7 สผว.
30  นางสาวสิรินุช  ชุ่มโสตร์  พนักงานประชาสัมพันธ์ 5 สผว.
31  นายอรรถสิทธิ์  จ้องศิรินุรักษ์  หัวหน้าแผนก 8 สผว.
32  นางสาวดวงรัตน์  เงาจินตรักษ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สตส.
33  นางสาวสุมิตรา  สุ่นศิริ  ผู้อำนวยการกอง 11 สตส.
34  นายสุรพงษ์  รัตนภูวลักษณ์  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 สตส.
35  นางสาวกันตา  ชิวภักดี  พนักงานบริหารอาวุโส 11 สธด.
36  นางนวลศรี  รักษ์มณี  พนักงานบริหารอาวุโส 11 สธด.
37  นายประสิทธิ์  เกลี้ยงเกิด  วิศวกรอาวุโส 11 สธด.
38  นางสาวปาณิสรา  คงกระพันธ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สธด.
39  นายสมประสงค์  สัตยมัลลี  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 สธด.
40  นายเอกชัย  บุญมาลีตระกูล  ผู้อำนวยการกอง 11 สธด.
41  นายทวิช  พึ่งตน  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 สธร.
42  นางกุลชุลี  ณ ระนอง  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝนย.
43  นางฉัฐยา  เจริญพานิช  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝนย.
44  นางสาวบุษกร  อยู่สุข  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝนย.
45  นายกาจผจญ  อุดมธรรมภักดี  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝพค.
46  นายกาจผจญ  อุดมธรรมภักดี  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝพค.
47  นางสาวพรพิมล  พุ่มพวง  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพค.
48  นายวรานนท์  ดิลกคุณานันท์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพค.
49  นางสาวอัญชลี  เจนพานิชทรัพย์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพค.
50  นายศิกานต์  ประถมบูรณ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทท.
51  นายสมคิด  ลีลิตธรรม  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝทท.
52  นางสาวสิริพร  ธนเฉิดสิริกุล  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทท.
53  นายอานันท์  หวังกุหลำ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทท.
54  นางสาวกิตติกา  ตัณฑเกษม  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝชง.
55  นางเกษกนก  คุ้มพันธุ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝชง.
56  นางสาวจิรนันท์  วรจักร  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝชง.
57  นางสาวชัชสุดา  อนนตพันธ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝชง.
58  นางสาวนลินพร  ไชยรัชต์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝชง.
59  นางสาวนวลพรรณ  สุกีธร  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝชง.
60  นางพรพรรณ  ศรมณี  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝชง.
61  นายณ พฤฒ  โรจนไพฑูรย์  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝพธ.
62  นายวัชรพล  คงสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพธ.
63  นายวิภาช  ดิลกวิลาศ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพธ.
64  นางสาวศิริพร  กิ่งทอง  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพธ.
65  นางพัชนี  อัศวเหม  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพพ.
66  นางสาวพัชรัตนวดี  ศศิสุวรรณ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพพ.
67  นายวนัท  สุจริตธรรมธร  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝวส.
68  นายศราวุฒิ  เอกสุวรรณ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝวส.
69  นายสรลักษณ์  โสตถิโยธิน  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝวส.
70  นายบารมินทร์  เจริญพานิช  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝบก.1
71  นางสาวปรียานุช  ตันธนสาร  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝบก.1
72  นายกิตติ  เอกวัลลภ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝบก.2
73  นายณัฐ  นาคธรณินทร์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝบก.2
74  นางอุทุมพร  สมุทรนาค  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝบก.2
75  นายธีระพล  อดิสร  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝรฟ.
76  นายยุทธศักดิ์  ชื่นใจ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรฟ.
77  นางระวีวรรณ  พงศ์ศุภสมิทธิ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรฟ.
78  นายขจร  วรศิลป์ชัย  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝปก.
79  นายณัฐภัทริ์  อุณหคงคา  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝปก.
80  นายสุพพัต  พิพัฒนกุล  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝปก.
81  นายกิตติ  เศรษฐสิงห์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรภ.
82  ร้อยตำรวจเอกกิตติ  โหรชัยยะ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรภ.
83  นายโกญจนาท  ญาณประสาท  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝรภ.
84  ร้อยตำรวจเอกเจริญชัย  สารพล  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรภ.
85  จ่าสิบตำรวจไชยา  พิลาวรรณ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรภ.
86  นางกัณจนา  จันทรโชติ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกม.
87  นายณัฐพงศ์  สงฆ์ประชา  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกม.
88  นายมานพ  ใจดี  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกม.
89  นายวิชัย  ศักดิ์ศิรินุกูล  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝกม.
90  นายสินาตย์  คุ้มพันธุ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกม.
91  นางจิตติมา  บำรุงเมือง  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกท.
92  นายชัยยศ  ณ นคร  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกท.
93  นายชาติชาย  สำราญพิศ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกท.
94  นายนพดล  เที่ยงแท้  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกท.
95  นายศุภณัฏฐ์  ภัทร์ชูตินันทน์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกท.
96  นายกฤต  สว่างฤทธิ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝจบ.
97  นางสาวกวิสรา  ยาศิริ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝจบ.
98  นายชวลิต  ศิริศักดิ์วัฒนา  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝจบ.
99  นายสิทธิพร  ทรงเจริญ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝจบ.
100  นางฐิตารีย์  ศรีอาวุธ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทบ.
101  นายสุทัศน์  สิขเรศ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทบ.
102  นางสาวสุพาณี  สอนซื่อ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทบ.
103  นายธีระชัย  เถื่อนอิ่ม  พนักงานบริหารอาวุโส 11 สปอ.
104  นายบุรินทร์  ธนะสมบูรณ์  ผู้อำนวยการสำนัก 11 สปอ.