รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ROAD SAFETY AUDIT AT DESIGN STAGE รุ่นที่ 6  
ณ สถานที่ โรงแรมแกรนด์ ทวเวอร์ อินน์ พระราม 6
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวธนียา  พงษ์รัตนกูล  พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 สปอ.
2  นางสาวพัจนา  ศิลป์สโมสร  พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สปอ.