รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ในการทำงาน  
ณ สถานที่ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ (วิภาวดี)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวเบญจวรรณ  เลิศพิชิตกุล  โปรแกรมเมอร์ 8 ฝทท.