รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การประสานงานอย่างมีประสิทธิผล (Effective Coordination)  
ณ สถานที่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวจินตภา  บีซัน  วิศวกร 4 ฝพค.
2  นางสาวพรปวีณ์  ชมชาติ  วิศวกร 6 ฝพค.