รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการวางแผนกำลังคน (Workforce Analysis for Manpower Planning)  
ณ สถานที่ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวกนกพร  สีทา  พนักงานทรัพยากรบุคคล 6 ฝทบ.