รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร บุคลิกภาพ การแต่งกาย และมารยาททางสังคม  
ณ สถานที่ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวชญาภัส  อรรถสุข  เลขานุการ 4 ผชก. (นายถนอมฯ)
2  นางสาวมยุรา  ยามาโมโต้  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 ผวก.
3  นางสาววรรณกร  มัทธุจัด  เลขานุการ 7 รผบ.
4  นางสาววัลยา  จันทร์แจ่ม  เลขานุการ 7 รผง.
5  นางสาวขวัญชนก  อินทหอม  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 สผว.
6  นางสาวชาศินี  แก้วเนตร  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สผว.
7  นางสาวณกมล  เหล่าสกุล  พนักงานประชาสัมพันธ์ 4 สผว.
8  นางสาวทรรศนีย์  สาหร่าย  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 สผว.
9  นางสาวธรรมพร  ดีปลื้ม  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สผว.
10  นางสาวปาณิศา  จำเนียรศรี  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สผว.
11  นายพิภัทร์  งามผิว  พนักงานประชาสัมพันธ์ 5 สผว.
12  นางสาววันวิสาข์  พันธ์มณี  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 สผว.
13  นางสาวสิรินุช  ชุ่มโสตร์  พนักงานประชาสัมพันธ์ 5 สผว.
14  นางสาวสุพพัตรา  ชงัดเวช  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 สผว.
15  นางสาวสุภามาศ  คงไพรสันต์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 สผว.
16  นางสาวอริสา  เชยพันธุ์  พนักงานประชาสัมพันธ์ 4 สผว.
17  นางสาวอัคค์จินดา  ตรีสุวรรณ  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สผว.
18  นางสาวอัญมณี  เทพรินทร์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 สธด.
19  นางสาวนิพรพรรณ์  มุทุมล  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝนย.
20  นางปทิดา  กีรติปวีร์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 ฝพค.
21  นางสาวกฤตินี  ชลสงคราม  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 ฝทท.
22  นางสาวศิรพร  คงวัฒนาศักดิ์ชัย  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 ฝชง.
23  นางสาวภิญญดาพัชญ์  ศรัณชัยรื่นเริง  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝพธ.
24  นางสาวนภัสวรรณ์  แก่นวงศ์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝวส.
25  นางสาวโสภิดา  เทพประทุม  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝรฟ.
26  นางสาวดวงกมล  ชงัดเวช  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 ฝปก.
27  นางสาวสุดสวาท  พงศ์พัฒนากร  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 ฝกม.
28  นายชนกันต์  อยู่ยิ่ง  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 ฝกท.
29  นางสาวอรมณี  วิชฌานิน  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 ฝจบ.
30  นางสาวกฤตยา  อินทรวิเชียร  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 ฝทบ.