รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร บุคลิกภาพ การแต่งกาย และมารยาททางสังคม  
ณ สถานที่ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวขวัญชนก  อินทหอม  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 สผว.
2  นางสาวชญาภัส  อรรถสุข  เลขานุการ 4 สผว.
3  นางสาวชาศินี  แก้วเนตร  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สผว.
4  นางสาวทรรศนีย์  สาหร่าย  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 สผว.
5  นางสาวธรรมพร  ดีปลื้ม  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สผว.
6  นางสาวปาณิศา  จำเนียรศรี  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สผว.
7  นางสาววรรณกร  มัทธุจัด  เลขานุการ 7 สผว.
8  นางสาววันวิสาข์  พันธ์มณี  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 สผว.
9  นางสาววัลยา  จันทร์แจ่ม  เลขานุการ 7 สผว.
10  นางสาวสุพพัตรา  ชงัดเวช  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 สผว.
11  นางสาวสุภามาศ  คงไพรสันต์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 สผว.
12  นางสาวอัคค์จินดา  ตรีสุวรรณ  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สผว.
13  นางสาวณกมล  เหล่าสกุล  พนักงานประชาสัมพันธ์ 4 สสอ.
14  นายพิภัทร์  งามผิว  พนักงานประชาสัมพันธ์ 5 สสอ.
15  นางสาวสิรินุช  ชุ่มโสตร์  พนักงานประชาสัมพันธ์ 6 สสอ.
16  นางสาวอริสา  เชยพันธุ์  พนักงานประชาสัมพันธ์ 4 สสอ.
17  นางสาวสุดสวาท  พงศ์พัฒนากร  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 สกม.
18  นางสาวนิพรพรรณ์  มุทุมล  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝนย.
19  นางปทิดา  กีรติปวีร์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 ฝพค.
20  นางสาวกฤตินี  ชลสงคราม  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 ฝทท.
21  นางศิรพร  โพธิ์สี  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝชง.
22  นางสาวอัญมณี  เทพรินทร์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 ฝธด.
23  นางสาวนภัสวรรณ์  แก่นวงศ์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝวส.
24  นางสาวภิญญดาพัชญ์  ศรัณชัยรื่นเริง  หัวหน้าแผนก 8 ฝพธ.
25  นางสาวโสภิดา  เทพประทุม  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝรฟ.
26  นางสาวดวงกมล  ชงัดเวช  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 ฝปก.
27  นายชนกันต์  อยู่ยิ่ง  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 ฝกท.
28  นางสาวอรมณี  วิชฌานิน  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 ฝจบ.
29  นางสาวกฤตยา  อินทรวิเชียร  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 ฝทบ.
30  นางสาวมยุรา  ยามาโมโต้  เลขานุการ 4 ลผ.