รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค  
ณ สถานที่ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  ว่าที่ร้อยเอกเดชชัย  แสนเทพ  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สปอ.