รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ปฏิวัติการสื่อสารและประสานงานที่ชาญฉลาด (Professional Communication)  
ณ สถานที่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวศิริลักษณ์  นิละนนท์  วิศวกร 6 ฝพค.