รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร Digital Transformation for Human Capital Management (HCM) รุ่นที่ 1  
ณ สถานที่ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวสุพาณี  สอนซื่อ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทบ.