รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร คิด-ทำ-นำเสนอ เปลี่ยนคุณให้เป็นมืออาชีพ (The Professional by Think-Do-Show Techniques)  
ณ สถานที่ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายจักรพงค์  หาญสงคราม  วิศวกร 5 ฝพค.
2  นางสาวจินตภา  บีซัน  วิศวกร 4 ฝพค.
3  นางสาวภรณ์ทิพย์  คงคาอินทร์  วิศวกร 7 ฝพค.