รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร นักบริหารนโยบายองค์กรคุณธรรมเชิงกลยุทธ์ยุคใหม่แบบ 5.0 รุ่นที่ 2   
ณ สถานที่ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวรุจิรา  จันทรพล  หัวหน้าแผนก 8 ฝนย.