รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ผู้นำกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมยุคใหม่ รุ่นที่ 1  
ณ สถานที่ โรงแรม พาเลซ & คอนเวนชั่น เซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวณิชยา  สักกวัตร  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ฝนย.