รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร เทคนิคการจัดทำขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดทำราคากลางและการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ รวมถึงหน้าที่ของคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ณ สถานที่ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.
 


ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
ไม่มีรายการข้อมูล