รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร เทคนิคการติดตามผลการฝึกอบรมเพื่อพิสูจน์ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม รุ่นที่ 15  
ณ สถานที่ โรงแรมบูเลอวาร์ด กทม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวจิตปภา  ถาวรสถิตย์  พนักงานทรัพยากรบุคคล 5 ฝทบ.