รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การอบรมหลักสูตรการบริหารสัญญา โครงการก่อสร้างวิศวกรรมระดับสากล (Module 2)  
ณ สถานที่ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค กทม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวณัฐธยาน์  เอี้ยงฮง  วิศวกร 6 ฝบก.2
2  นางสาวศศินิภา  มากกลาง  วิศวกร 6 ฝบก.2