รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร Training Officer รุ่นที่ 23  
ณ สถานที่ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กทม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายสิทธิ์พงศ์  คุ้มดำรงค์  พนักงานทรัพยากรบุคคล 4 ฝทบ.
2  นายเสกสรรค์  นามบัวศรี  พนักงานทรัพยากรบุคคล 4 ฝทบ.