รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรป  
ณ สถานที่ โรงแรม โนโวเทล กทม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวขวัญฤทัย  พงษ์สุข  นิติกร 6 ฝกม.
2  นายณัฐพงศ์  สงฆ์ประชา  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกม.