รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การดูแลพนักงานใหม่ด้วย Onboarding Program  
ณ สถานที่ โรงแรม โฟร์วิงส์ กทม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวอชิรญา  สายวิจิตร  พนักงานทรัพยากรบุคคล 5 ฝทบ.