รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รุ่นที่ 15  
ณ สถานที่ ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 1 โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท 24
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวปรีวณา  อุทัย  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สสอ.
2  นายสมคิด  ลีลิตธรรม  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝทท.