รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 11  
ณ สถานที่ สถาบันพระปกเกล้า หรือสถานที่อื่นที่สถาบันฯ กำหนด
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายวิทยา  พันธุ์มงคล  รองผู้ว่าการฯ(ปฏิบัติการ) 14 รผป.