รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การประชุมกลุ่มประสานงานบุคคลรัฐวิสาหกิจ (กบร.) สามัญ ประจำปี 2562  
ณ สถานที่ ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียน บีช อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางฐิตารีย์  ศรีอาวุธ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทบ.
2  นางสาวศุภางคณา  ชุมพล  พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.
3  นายสุทัศน์  สิขเรศ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทบ.