รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (2)  
ณ สถานที่ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กทม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายบุรินทร์  ธนะสมบูรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน 11 สปอ.