รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร จัดสวัสดิการยืดหยุ่นอย่างไร ถูกใจพนักงาน องค์การได้ประโยชน์ รุ่นที่ 46  
ณ สถานที่ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กทม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางฐิตารีย์  ศรีอาวุธ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทบ.