รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ฝึกทบทวนการเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด การปฏิบัติการกับระเบิดแสวงเครื่องในสถานการณ์ปัจจุบัน และเทคนิคการใช้เครื่องมือเพื่อความปลอดภัยของบุคลากร (EOD) ประจำปี 2563   
ณ สถานที่ ณ กองปฏิบัติการใต้น้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ตำบลเตาถ่าน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  จ่าเอกกษมะ  เกรียงพานิช  พนักงานรักษาความปลอดภัย 8 ฝรภ.
2  นายเกษม  ลายภูษา  พนักงานพิสูจน์ทราบ 7 ฝรภ.
3  จ่าสิบเอกจารุธ  สิทธิวงศ์  พนักงานพิสูจน์ทราบ 8 ฝรภ.
4  ร้อยตำรวจเอกเจริญชัย  สารพล  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรภ.
5  จ่าเอกชาลี  วงษ์เสวก  พนักงานพิสูจน์ทราบ 8 ฝรภ.
6  จ่าเอกชูชาติ  จันทร์หอม  พนักงานพิสูจน์ทราบ 8 ฝรภ.
7  นายทวี  มุ่งชมกลาง  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝรภ.
8  นายบัณฑิต  ช่างปัน  พนักงานพิสูจน์ทราบ 8 ฝรภ.
9  พันจ่าอากาศตรีบันลือฤทธิ์  สุมาลุย์  พนักงานพิสูจน์ทราบ 7 ฝรภ.
10  จ่าเอกมนัส  ศรีสันต์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝรภ.
11  นายสง่า  กล่อมตน  พนักงานพิสูจน์ทราบ 7 ฝรภ.
12  นายสุทธินัย  พณิชพลอนันต์  พนักงานพิสูจน์ทราบ 7 ฝรภ.
13  นายโสภณ  ดิษฐ์อำไพ  พนักงานรักษาความปลอดภัย 7 ฝรภ.