รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็กระบบ Rigid Frame ขั้นพื้นฐาน ตอนที่ 1 พื้นฐานการออกแบบโครงสร้างสำหรับวิศวกรโยธา และตอนที่ 2 การประยุกต์ใช้พื้นฐานสู่การออกแบบโครงสร้าง Rigid Frame  
ณ สถานที่ วิศวกรรมสถานแห่วประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายนภาชัย  เหมือนเพ็ชร  หัวหน้าแผนก 8 ฝวส.