รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข  
ณ สถานที่ ห้องประชุม อาคาร วสท.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวกมลชนก  ศรีคงศรี  วิศวกร 6 ฝบก.2
2  นางสาวสุรัสสา  อยู่สนิท  วิศวกร 7 ฝบก.2