รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการตอบสนองเหตุการณ์ กรณีเหตุการก่อการร้ายกราดยิง (Active Shooter) ในระบบรถไฟฟ้า”  
ณ สถานที่ ณ ห้องออดิธอเรียม อาคารบริหาร BEM ศูนย์ซ่อมบำรุง คลองบางไผ่
 


ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
ไม่มีรายการข้อมูล