รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข  
ณ สถานที่ ห้องประชุมอาคาร วสท. กทม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายวสวัตติ์  พงศ์รัฐพรกุล  วิศวกร 7 ฝบก.1