รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ดิจิทัล รุ่นที่ 17  
ณ สถานที่ ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กทม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายณัฐรัชต์จักร  อันทะชัย  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สสอ.