รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร รุ่นที่ 12  
ณ สถานที่ ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กทม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายภูเบศ  อัคคเดชพิพัธ  หัวหน้าแผนก 8 ฝพธ.