รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 22   
ณ สถานที่ สถาบันพระปกเกล้า
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวพรพิมล  พุ่มพวง  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพค.
2  นายณัฐ  นาคธรณินทร์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝบก.2