รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รุ่นที่ 10  
ณ สถานที่ โรแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวบุษกร  อยู่สุข  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝนย.