รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รุ่นที่ 10  
ณ สถานที่ โรแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายธันวา  อาธารมาศ  ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 13 ผชก. (นายธันวาฯ)